CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DÒNG HỌ MAI THÔN CAO LÃM
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Sách họ Mai Việt Nam

Bìa 1 và 4 sách họ Mai Việt Nam
Sách HỌ MAI VN
MỤC LỤC VÀ NỘI DUNG SÁCH HỌ MAI VIỆT NAM
Lời nói đầu (Giáo sư Sử học Đinh Xuân Lâm)
Lời mở (Chủ biên Mai Trọng Nhân)
Chương II: CÁC CHI HỌ MAI VIỆT NAM
16. Chi họ Mai Sĩ ở Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa (tr. 90)
17. Chi họ Mai Phúc ở Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa (tr. 93)
18. Chi họ Mai ở Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa (tr. 97)
19. Chi họ Mai ở Bồng Trung, Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa (tr. 99)
20. Chi họ Mai ở làng Đọ, Thiệu Khánh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa (tr. 103)
21. Chi họ Mai Thế ở Vân Yên, Hà Vân, Hà Trung, Thanh Hóa (tr. 105)
22. Chi họ Mai Quang và Mai Huy ở Mai Xá và Trung Xá, Hải Dương 9tr. 108)
23. Chi họ Mai ở An Lãng, Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định (tr. 114)
24. Chi họ Mai ở An Lãng, Bùi Chu, Nam Định (tr. 116)
25. Chi họ Mai ở xã Hải Hậu, Hải Hậu, Nam Định (tr. 117)
26. Chi họ Mai ở Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định (tr. 120)
27. Chi họ Mai ở Kiên Lao, Xuân Kiên, Xuân trường, Nam Định (tr. 124)
28. Chi họ Mai ở An Ninh, An Lão, Bình Lục, Hà Nam (tr. 126)
29. Chi họ Mai ở Yên Lạc, Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam 9tr. 129)
30. Chi họ Mai ở Cao Lãm, Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội (tr. 135)
Chương III: NHÂN VẬT TIÊU BIỂU HỌ MAI VIỆT NAM
1. Kiêm Thiên Hoàng Thái Hậu Mai Thị (tr. 345)
2. Mai Trực (909-1091) (tr. 345)
3. Thượng đẳng Phúc thân sư Bà ngọc nữ Mai Thị Triều (tr. 346)
4. Mai Danh Tông (tr. 347)
5. Thượng Đẳng Tôn Thần Chiêu Nghi Mai Thị Ngọc Tiến (tr.348)
……                                                                                                                
Chương IV:  THÀNH TÍCH HỌ MAI VIỆT NAM TRONG BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG TỔ QUỐC 
4.1. Di tích Lịch sử đã được xếp hạng
4.2. Danh sách Phúc thần
4.3. Tổ quốc ghi công:
1/ Danh sách Lão thành Cách Mạng và Tiền Khởi nghĩa
2/ Danh sách Chiến sĩ Cách mạng nghệ Tĩnh
4.4. Các Quan chức cao cấp
1/ Danh sách Vương Công Hầu Bá
2/ Danh sách Cán bộ Cao cấp Chính-Đảng
3/ Danh sách Tướng Tá Lực lượng Vũ trang
4.5. Khoa bảng
1/ Danh sách Đại khoa Nho học
2/ Danh sách Trung khoa Nho học
3/ Danh sách Tiến sĩ Tân học
PHỤ LỤC
1. Tổ chức thờ cúng
2. Nghi thức
3. Gia phả
4. Gia ước
5. Tên và tỷ lệ sử dụng tên lót
6. Niên biểu các vương triều